STEM Kit Setup Guides

Aquaponics Kit Setup:
 


Mushroom Kit Setup:
 


Herb Kit Setup: